1 Mudpie

Other   -   Minion   -   Stack: 1
At last, portable filth. Use item to acquire the mudpie minion.

Lich

23rd Nov, 18:07:34

Odin

23rd Nov, 17:54:49

Phoenix

23rd Nov, 20:14:54

Shiva

10 hours ago

Zodiark

23rd Nov, 19:55:19

Twintania

6th Nov, 13:24:49

Cheapest HQ

Item has no HQ variant.

Cheapest NQ

1 x 35,231 Server: Shiva - Total: 35,231


Cross-World Purchase history (500 sales)
NQ Prices (Includes 5% GST)
# Server HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 Shiva 35,231 1 35,231 -39% Esfaral ?
2 Shiva 37,333 1 37,333 -35% Stellapolaris ?
3 Zodiark 42,000 1 42,000 -27% Dusel ?
4 Zodiark 42,000 1 42,000 -27% Dusel ?
5 Odin 45,140 1 45,140 -21% Rakii ?
6 Zodiark 45,150 1 45,150 -21% R'tainr ?
7 Odin 46,199 1 46,199 -19% Heise ?
8 Shiva 46,200 1 46,200 -19% Horo'chan ?
9 Odin 46,200 1 46,200 -19% Kyrri ?
10 Shiva 50,400 1 50,400 -12% Fahlya ?
NQ Purchase History
# Server HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 Shiva 33,552 1 33,552 -42% Rhea Silva 12 hours ago
2 Shiva 35,000 1 35,000 -39% Lunariou Takeko 24 Nov, 08:56
3 Odin 40,000 1 40,000 -30% Ritsuka Agatsuma 22 Nov, 21:51
4 Zodiark 45,000 1 45,000 -22% Vanadiel Hberry 22 Nov, 13:27
5 Shiva 44,443 1 44,443 -23% Zeref Syndicate 22 Nov, 09:15
6 Zodiark 42,999 1 42,999 -25% Etiaux Myste 21 Nov, 11:56
7 Phoenix 50,060 1 50,060 -13% Syo Shin 21 Nov, 02:48
8 Odin 42,000 1 42,000 -27% Sansa Moonflora 21 Nov, 00:36
9 Odin 42,000 1 42,000 -27% Nic Manthrust 21 Nov, 00:32
10 Shiva 44,440 1 44,440 -23% Schnee Kishi 20 Nov, 19:41


Avg. Per Unit

57,369
Avg. Total

57,369
Avg. Per Unit

47,420
Avg. Total

47,420
Load Speed: 0.265000

PRICES Updated: 23 Nov, 18:07 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 417,899 1 417,899 -8% Moonii ?
2 418,948 1 418,948 -8% Volke ?
3 418,948 1 418,948 -8% Keats ?
4 419,883 1 419,883 -8% Stop'undercutting'me ?
5 524,999 1 524,999 +16% Nepgears ?
6 525,000 1 525,000 +16% Sophiecollins ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 125,060 1 125,060 -72% Kairi Ruruka 15 Nov, 17:08
2 70,060 1 70,060 -85% Arisu Shirai 14 Nov, 22:24
3 70,000 1 70,000 -85% Nesirea Denarya 14 Nov, 20:30
4 69,000 1 69,000 -85% Narel Thaleron 13 Nov, 20:38
5 68,999 1 68,999 -85% Lady Sayuri 10 Nov, 22:17
6 68,995 1 68,995 -85% Lady Sayuri 10 Nov, 22:17
7 50,060 1 50,060 -89% Glory Vapes 8 Nov, 15:45
8 50,060 1 50,060 -89% Mitch Tinylegs 8 Nov, 13:45
9 49,995 1 49,995 -89% Viol'a Grace 8 Nov, 11:13
10 48,000 1 48,000 -89% Rindo Myst 8 Nov, 02:17

PRICES Updated: 23 Nov, 17:54 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 45,140 1 45,140 -28% Rakii ?
2 46,199 1 46,199 -26% Heise ?
3 46,200 1 46,200 -26% Kyrri ?
4 70,000 1 70,000 +12% Deepheart ?
5 104,999 1 104,999 +68% Chihro ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 40,000 1 40,000 -36% Ritsuka Agatsuma 22 Nov, 21:51
2 42,000 1 42,000 -33% Sansa Moonflora 21 Nov, 00:36
3 42,000 1 42,000 -33% Nic Manthrust 21 Nov, 00:32
4 42,000 1 42,000 -33% Miinu Quintilian 20 Nov, 15:54
5 39,990 1 39,990 -36% Rena Mondstein 17 Nov, 07:57
6 39,800 1 39,800 -36% Arnon Dakunon 16 Nov, 19:14
7 38,060 1 38,060 -39% Menis Laann 15 Nov, 20:42
8 35,000 1 35,000 -44% Ilvane Dohin 15 Nov, 18:31
9 39,799 1 39,799 -36% Penny Pancake 14 Nov, 20:53
10 39,700 1 39,700 -36% Gandalf Goatman 14 Nov, 16:41

PRICES Updated: 23 Nov, 20:14 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 94,500 1 94,500 -67% Kyanna ?
2 94,500 1 94,500 -67% Gaael ?
3 104,999 1 104,999 -63% Sylvester ?
4 105,000 1 105,000 -63% Sole ?
5 385,000 1 385,000 +35% Hucel ?
6 385,000 1 385,000 +35% Evilcat ?
7 419,475 1 419,475 +47% Liararexx ?
8 693,000 1 693,000 +143% Akitanikita ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 50,060 1 50,060 -82% Syo Shin 21 Nov, 02:48
2 90,000 1 90,000 -68% Auran Steelsong 19 Nov, 20:23
3 89,000 1 89,000 -69% Auran Steelsong 19 Nov, 20:23
4 80,060 1 80,060 -72% Nanabapi Babakote 16 Nov, 14:17
5 80,059 1 80,059 -72% Keiran Midorian 16 Nov, 08:59
6 89,990 1 89,990 -68% Yuki Ritsu 13 Nov, 18:03
7 89,999 1 89,999 -68% Sirak Avagnar 8 Nov, 15:10
8 95,000 1 95,000 -67% Arya Ekland 6 Nov, 18:23
9 94,000 1 94,000 -67% Don Pecz 5 Nov, 12:14
10 49,060 1 49,060 -83% Vez Uky 3 Nov, 14:46

PRICES Updated: 10 hours ago (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 35,231 1 35,231 -44% Esfaral ?
2 37,333 1 37,333 -40% Stellapolaris ?
3 46,200 1 46,200 -26% Horo'chan ?
4 50,400 1 50,400 -20% Fahlya ?
5 52,500 1 52,500 -16% Luciyna ?
6 61,940 1 61,940 -1% Tsukiyo-neechan ?
7 61,940 1 61,940 -1% Tsukiyo-neechan ?
8 63,000 1 63,000 - Chibi'chi ?
9 71,399 1 71,399 +14% Humie ?
10 146,999 1 146,999 +134% Shokzz ?
11 404,313 1 404,313 +545% Kay'ty ?
12 472,248 1 472,248 +653% Kay'ty ?
13 514,563 1 514,563 +721% Getru ?
14 616,350 1 616,350 +883% M'elitta ?
15 682,500 1 682,500 +989% Hundm ?
16 945,000 1 945,000 +1407% Aletaia ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 33,552 1 33,552 -46% Rhea Silva 12 hours ago
2 35,000 1 35,000 -44% Lunariou Takeko 24 Nov, 08:56
3 44,443 1 44,443 -29% Zeref Syndicate 22 Nov, 09:15
4 44,440 1 44,440 -29% Schnee Kishi 20 Nov, 19:41
5 40,060 1 40,060 -36% Vincent Jaeger 19 Nov, 21:27
6 50,000 1 50,000 -20% Tazani Fhey 18 Nov, 01:33
7 49,000 1 49,000 -22% Zed Evermore 17 Nov, 06:13
8 47,000 1 47,000 -25% Ellaa Xess 12 Nov, 23:59
9 46,999 1 46,999 -25% Ellaa Xess 12 Nov, 23:59
10 46,900 1 46,900 -25% Saint Ascalon 12 Nov, 23:13
11 45,000 1 45,000 -28% Yuuna Moonchild 11 Nov, 20:50
12 45,000 1 45,000 -28% Bambam Boozehound 11 Nov, 14:51
13 44,860 1 44,860 -28% Amelia Lightwood 11 Nov, 14:51
14 45,000 1 45,000 -28% Raihee Marash 9 Nov, 16:15
15 43,000 1 43,000 -31% Selenophilia Orenda 9 Nov, 16:01
16 44,000 1 44,000 -30% Momo Nimue 8 Nov, 19:48
17 44,000 1 44,000 -30% Q'araoyuna Qalli 8 Nov, 06:53
18 33,332 1 33,332 -47% Taka Wing 7 Nov, 12:04
19 32,000 1 32,000 -49% Valasha Y'osha 7 Nov, 06:13
20 31,999 1 31,999 -49% Juna Akatsuki 6 Nov, 02:53

PRICES Updated: 23 Nov, 19:55 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 42,000 1 42,000 -33% Dusel ?
2 42,000 1 42,000 -33% Dusel ?
3 45,150 1 45,150 -28% R'tainr ?
4 84,000 1 84,000 +34% Bluexcrystal ?
5 100,863 1 100,863 +61% Frostiana ?
6 839,999 1 839,999 +1238% Khalyn ?
7 1,470,000 1 1,470,000 +2241% Kitagawa ?
8 1,522,500 1 1,522,500 +2324% Aryali ?
9 1,575,000 1 1,575,000 +2408% Raffi ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 45,000 1 45,000 -28% Vanadiel Hberry 22 Nov, 13:27
2 42,999 1 42,999 -32% Etiaux Myste 21 Nov, 11:56
3 44,400 1 44,400 -29% Boodka Pixie 19 Nov, 22:33
4 44,399 1 44,399 -29% Logic Killer 19 Nov, 02:04
5 43,060 1 43,060 -31% Kazuto Draco 18 Nov, 21:55
6 42,995 1 42,995 -32% Azura Fleur 17 Nov, 23:39
7 42,994 1 42,994 -32% Miru Silvan 17 Nov, 21:18
8 42,500 1 42,500 -32% Elilya Takayama 16 Nov, 22:34
9 42,499 1 42,499 -32% Asura Machine 15 Nov, 06:50
10 42,900 1 42,900 -32% Ryel Dragonsbane 12 Nov, 23:39

PRICES Updated: 6 Nov, 13:24 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 81,900 1 81,900 -37% Rylai ?
2 81,900 1 81,900 -37% Ritaheiner ?
3 82,950 1 82,950 -36% Phex ?
4 104,998 1 104,998 -19% Tsani ?
5 135,450 1 135,450 +4% Kian' ?
6 136,563 1 136,563 +5% Rachel-gardner ?
7 155,400 1 155,400 +19% Elisee ?
8 156,449 1 156,449 +20% Potatosallad ?
9 157,500 1 157,500 +21% Zero-two ?
10 210,000 1 210,000 +61% Feris ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 77,000 1 77,000 -41% Henry Rosenherz 3 Nov, 11:23
2 78,999 1 78,999 -39% Catherine Dawn 1 Nov, 18:55
3 75,000 1 75,000 -42% Sawasa Jawantal 31 Oct, 13:21
4 68,888 1 68,888 -47% Fuya Rysto 30 Oct, 20:31
5 65,000 1 65,000 -50% Reilas Yatogami 30 Oct, 18:05
6 60,000 1 60,000 -54% B'alih Zhu 29 Oct, 20:06
7 98,996 1 98,996 -24% Muta Zen 27 Oct, 03:17
8 98,999 1 98,999 -24% Nado Ayes'emarr 26 Oct, 01:08
9 99,999 1 99,999 -23% Seiren Scientiae 23 Oct, 23:08
10 75,000 1 75,000 -42% Poti Tato 23 Oct, 11:38
Universalis v1.0(dfd2be1), based on Mogboard v2.2    |    About    |    API Documentation    |    GitHub    |    Discord
FINAL FANTASY XIV © 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

WEAPONS

ARMOR

ITEMS

HOUSING