1 Hunting Hawk

Other   -   Minion   -   Stack: 1
She loves you more than life itself. She's had to. Use item to acquire the hunting hawk minion.

Lich

23rd Nov, 18:05:36

Odin

23rd Nov, 20:06:26

Phoenix

23rd Nov, 20:13:14

Shiva

23rd Nov, 12:16:56

Zodiark

21st Nov, 17:57:43

Twintania

12th Nov, 18:59:38

Cheapest HQ

Item has no HQ variant.

Cheapest NQ

1 x 91,413 Server: Lich - Total: 91,413


Cross-World Purchase history (500 sales)
NQ Prices (Includes 5% GST)
# Server HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 Lich 91,413 1 91,413 -31% Schnyffelstyck ?
2 Lich 99,750 1 99,750 -25% Kukkaro ?
3 Lich 106,050 1 106,050 -20% Schokokuchen ?
4 Lich 106,296 1 106,296 -20% Nyahr ?
5 Shiva 115,500 1 115,500 -13% Feldarbeiter ?
6 Shiva 115,500 1 115,500 -13% Kostum ?
7 Phoenix 127,049 1 127,049 -4% F'nagisa ?
8 Phoenix 127,049 1 127,049 -4% F'nagisa ?
9 Phoenix 128,099 1 128,099 -4% Ginevrieve ?
10 Phoenix 131,250 1 131,250 -1% Francheska ?
NQ Purchase History
# Server HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 Phoenix 123,000 1 123,000 -7% Damra Maelstrom 23 Nov, 15:45
2 Phoenix 120,000 1 120,000 -10% Panjya Kimba 23 Nov, 01:03
3 Lich 89,999 1 89,999 -32% Leih Oronir 22 Nov, 20:48
4 Lich 94,111 1 94,111 -29% Merina Neda 22 Nov, 14:23
5 Lich 92,999 1 92,999 -30% Cirina Cerbes 22 Nov, 12:24
6 Odin 149,900 1 149,900 +13% Narvik Hauk 22 Nov, 10:53
7 Lich 92,750 1 92,750 -30% Sakuya Hime 21 Nov, 17:03
8 Phoenix 159,999 1 159,999 +20% Lilith Ombrelune 21 Nov, 08:56
9 Odin 100,000 1 100,000 -25% Feanor Strife 21 Nov, 08:17
10 Zodiark 180,000 1 180,000 +36% Hiro Kiragane 21 Nov, 05:57


Avg. Per Unit

132,820
Avg. Total

132,820
Avg. Per Unit

114,682
Avg. Total

114,682
Load Speed: 1.061000

PRICES Updated: 23 Nov, 18:05 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 91,413 1 91,413 -58% Schnyffelstyck ?
2 99,750 1 99,750 -55% Kukkaro ?
3 106,050 1 106,050 -52% Schokokuchen ?
4 106,296 1 106,296 -52% Nyahr ?
5 163,333 1 163,333 -26% Rayumi ?
6 189,000 1 189,000 -14% Akikun ?
7 203,698 1 203,698 -7% Radioaktiv ?
8 315,000 1 315,000 +44% Risaria ?
9 700,000 1 700,000 +219% Au'rora ?
10 802,200 1 802,200 +266% Dreadmonger ?
11 1,050,000 1 1,050,000 +379% Farfalla ?
12 3,937,500 1 3,937,500 +1695% Mi'au ?
13 5,880,000 1 5,880,000 +2580% Mina-lu ?
14 26,250,000 1 26,250,000 +11865% Au'ra ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 89,999 1 89,999 -59% Leih Oronir 22 Nov, 20:48
2 94,111 1 94,111 -57% Merina Neda 22 Nov, 14:23
3 92,999 1 92,999 -58% Cirina Cerbes 22 Nov, 12:24
4 92,750 1 92,750 -58% Sakuya Hime 21 Nov, 17:03
5 90,000 1 90,000 -59% K'yalwann Rihll 20 Nov, 20:15
6 90,000 1 90,000 -59% Devlin Blood 19 Nov, 00:51
7 87,000 1 87,000 -60% Hibara Kyoya 18 Nov, 10:50
8 86,000 1 86,000 -61% Primson Lournebur 16 Nov, 15:11
9 92,999 1 92,999 -58% Ophelia Rasa 14 Nov, 13:20
10 94,000 1 94,000 -57% Aqua' Is'stayin'alive 12 Nov, 23:40

PRICES Updated: 23 Nov, 20:06 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 156,964 1 156,964 -71% Raffany ?
2 156,975 1 156,975 -71% Vanyle ?
3 157,500 1 157,500 -71% Exhausted ?
4 198,449 1 198,449 -64% Pergamon ?
5 1,050,000 1 1,050,000 +92% Proxima ?
6 1,050,000 1 1,050,000 +92% Shigemi ?
7 1,050,000 1 1,050,000 +92% Fen'ya ?
8 5,833,333 1 5,833,333 +969% Paketzusteller ?
9 10,500,000 1 10,500,000 +1824% Lu'han ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 149,900 1 149,900 -73% Narvik Hauk 22 Nov, 10:53
2 100,000 1 100,000 -82% Feanor Strife 21 Nov, 08:17
3 89,990 1 89,990 -84% Primson Lournebur 20 Nov, 15:26
4 89,900 1 89,900 -84% Miah Jinjahl 20 Nov, 00:55
5 89,860 1 89,860 -84% Sleepy Frost 18 Nov, 01:28
6 88,000 1 88,000 -84% Li'hina White 16 Nov, 03:55
7 82,000 1 82,000 -85% Sakura Riva 15 Nov, 18:01
8 81,998 1 81,998 -85% Kona Royko 15 Nov, 14:47
9 81,999 1 81,999 -85% Halsey Lucas 14 Nov, 21:47
10 81,999 1 81,999 -85% Mitsuhita Honokaguchi 14 Nov, 08:23

PRICES Updated: 23 Nov, 20:13 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 127,049 1 127,049 -37% F'nagisa ?
2 127,049 1 127,049 -37% F'nagisa ?
3 128,099 1 128,099 -36% Ginevrieve ?
4 131,250 1 131,250 -35% Francheska ?
5 131,250 1 131,250 -35% Francheska ?
6 171,150 1 171,150 -15% Lu'una ?
7 172,157 1 172,157 -14% Furface ?
8 173,250 1 173,250 -14% Eilidh ?
9 177,891 1 177,891 -11% Verkkokauppa ?
10 257,249 1 257,249 +28% R'hven ?
11 261,408 1 261,408 +30% Kittyvanilly ?
12 277,168 1 277,168 +38% Cynthy ?
13 472,500 1 472,500 +136% Lucindy ?
14 840,063 1 840,063 +319% Hannahanni ?
15 1,050,000 1 1,050,000 +423% Goob'bueno ?
16 1,049,999,999 1 1,049,999,999 +523395% Francheska ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 123,000 1 123,000 -39% Damra Maelstrom 23 Nov, 15:45
2 120,000 1 120,000 -40% Panjya Kimba 23 Nov, 01:03
3 159,999 1 159,999 -20% Lilith Ombrelune 21 Nov, 08:56
4 243,243 1 243,243 +21% Lyra Moglin 17 Nov, 09:26
5 350,000 1 350,000 +74% Arslan Elysuim 9 Nov, 18:03
6 127,998 1 127,998 -36% Majestria Ushia 9 Nov, 17:57
7 127,997 1 127,997 -36% Jonathas Belmont 8 Nov, 23:33
8 125,000 1 125,000 -38% Larxene Xii 8 Nov, 15:15
9 120,000 1 120,000 -40% Socrana Phoenix 5 Nov, 19:37
10 120,000 1 120,000 -40% Kymopoleia Haliad 1 Nov, 15:39

PRICES Updated: 23 Nov, 12:16 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 115,500 1 115,500 -79% Kostum ?
2 115,500 1 115,500 -79% Feldarbeiter ?
3 197,400 1 197,400 -64% Draya ?
4 254,100 1 254,100 -54% O'le ?
5 262,500 1 262,500 -53% Fishservant ?
6 945,000 1 945,000 +70% Mlltasche ?
7 1,029,000 1 1,029,000 +85% Kyuni ?
8 1,029,000 1 1,029,000 +85% Kyuni ?
9 1,050,000 1 1,050,000 +89% Frifri ?
10 4,200,000 1 4,200,000 +656% Alenica ?
11 4,704,063 1 4,704,063 +747% Tetokasane ?
12 4,725,000 1 4,725,000 +751% Mllerubis ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 244,000 1 244,000 -56% Shirato Ishida 20 Nov, 14:40
2 200,000 1 200,000 -64% Ahzheliyas Tha'leiyas 17 Nov, 22:24
3 175,800 1 175,800 -68% Primrose Mjolnar 15 Nov, 17:41
4 175,000 1 175,000 -68% Shirato Ishida 14 Nov, 21:41
5 84,000 1 84,000 -85% Red Sonya 13 Nov, 22:02
6 82,999 1 82,999 -85% Akito Ichiro 13 Nov, 00:08
7 79,000 1 79,000 -86% Saint Ascalon 12 Nov, 23:06
8 83,000 1 83,000 -85% Zoe Auroris 12 Nov, 20:26
9 91,000 1 91,000 -84% Lotara Thalkyr 10 Nov, 01:44
10 90,000 1 90,000 -84% Jenma Himaa 8 Nov, 07:38

PRICES Updated: 21 Nov, 17:57 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 473,025 1 473,025 -80% Shinoun ?
2 1,049,999 1 1,049,999 -56% Mouche ?
3 1,050,000 1 1,050,000 -56% Sparkleberry ?
4 4,714,500 1 4,714,500 +96% Chibu ?
5 4,718,921 1 4,718,921 +97% Batora ?
6 52,500,000 1 52,500,000 +2086% Franko ?
7 52,500,063 1 52,500,063 +2086% Tyumi ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 180,000 1 180,000 -93% Hiro Kiragane 21 Nov, 05:57
2 100,000 1 100,000 -96% Felynex Rex 20 Nov, 21:14
3 100,000 1 100,000 -96% Felyndiira Fentlabbar 20 Nov, 11:58
4 100,000 1 100,000 -96% Sami'to Amariyo 19 Nov, 16:17
5 100,000 1 100,000 -96% Bayan Bairon 19 Nov, 10:27
6 100,000 1 100,000 -96% Lilith Weaver 16 Nov, 13:36
7 99,989 1 99,989 -96% Abby Mayfair 15 Nov, 09:58
8 94,000 1 94,000 -96% Abby Mayfair 15 Nov, 09:58
9 80,000 1 80,000 -97% Leanne Ura 14 Nov, 21:39
10 79,950 1 79,950 -97% Sia Moonangel 14 Nov, 16:38

PRICES Updated: 12 Nov, 18:59 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 136,499 1 136,499 -36% Rasslerina ?
2 136,500 1 136,500 -36% Shellyeire ?
3 147,000 1 147,000 -31% Amalyna ?
4 151,263 1 151,263 -29% Nines ?
5 356,948 1 356,948 +67% Kaktus ?
6 357,000 1 357,000 +67% E'stell ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 60,000 1 60,000 -72% Lumi Pallo 10 Nov, 20:42
2 139,990 1 139,990 -35% Faryle Xales 8 Nov, 20:02
3 60,000 1 60,000 -72% Desmond Stonehelm 6 Nov, 01:41
4 79,560 1 79,560 -63% Pseudo Code 3 Nov, 17:22
5 79,559 1 79,559 -63% Malachor Dupre 3 Nov, 08:00
6 340,000 1 340,000 +59% Mirija Mol 31 Oct, 01:00
7 89,990 1 89,990 -58% Michael-oni Darklight 30 Oct, 20:20
8 89,000 1 89,000 -58% Vyktoria Kiki 29 Oct, 15:17
9 89,989 1 89,989 -58% Kikyo Mihata 29 Oct, 07:32
10 80,000 1 80,000 -63% Moe Bakes 28 Oct, 21:43
Universalis v1.0(dfd2be1), based on Mogboard v2.2    |    About    |    API Documentation    |    GitHub    |    Discord
FINAL FANTASY XIV © 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

WEAPONS

ARMOR

ITEMS

HOUSING